Devyni studentai, su įvairiaspalviais rūbais ant kurių KTU studentų atstovybės logotipai, nueinantis gatve

Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė

Tai viena didžiausių ir perspektyviausių organizacijų visoje Lietuvoje veikliems, atsakingiems ir iniciatyviems studentams, norintiems ir galintiems atstovauti visų Universiteto studentų interesams, spręsti vis atsirandančias problemas ir įgyti nepakeičiamų įgūdžių.

VEIKLA

Pagrindinė KTU SA veikla yra universiteto studentų atstovavimas universitete ir Lietuvos studentų sąjungoje. Mums labai svarbu, kad kreiptumeis į mus, jei turi rimtų rūpesčių. Mes kovosime už Tave, nes puikiai išmanome studentų teises, pareigas ir galimybes Universitete.

VIZIJA

Kiekvienas KTU studentas, aktyvus ir kuriantis pilietis, atsakingas visuomenės lyderis.

MISIJA

KTU SA, bendradarbiaudama su akademine bendruomene ir išorės partneriais, inicijuoja pokyčius, grįstus studentų interesais, teikia grįžtamąjį ryšį ir ugdo pačius save atstovaujančius studentus.

VERTYBĖS

Atsakomybė, Lyderystė, Bendrumas, Iniciatyvumas, Sąžiningumas, Atvirumas.

SUDĖTIS

KTU SA nariais gali būti turintys Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikoje gyvenantys akredituoti KTU ar jungtinių studijų programų studentai. Daugiau informacijos apie narystę KTU SA ir priklausymą KTU SA organams yra išdėstyta KTU SA įstatuose, kuriuos galite rasti čia.

KTU SA jungia 8 fakultetinės studentų atstovybės (FSA). Kiekviena iš jų turi savus narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakultetinės atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir fakulteto administracijos. Taip pat, tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su universitetu, kuruodami pirmakursių grupes, organizuodami stovyklas bei krikštynas.

FSA –  tai vieta, kur studentas visada gali kreiptis, kai jam kyla rūpesčių, nesutarimų su dėstytojais ar tiesiog turi gausybę idėjų, kurias FSA gali padėti įgyvendinti.

Pirmasis KTU studentų sąjungos prezidentas ir įkūrėjas – Aušrys Kriščiūnas (Tynta) (1993-1995 m.). Atstovybė įsikūrė pereinamuoju laikotarpiu, kai atsirado tuščia erdvė studentų iniciatyvoms ir viskas prasidėjo nuo studentiškų renginių. Tuomet vyko pirmasis ir vienintelis Lietuvos studentų festivalis Kapitoniškėse.

Pirmasis KTU Studentų savivaldos prezidentas tapęs Lietuvos studentų sąjungos prezidentu – Svajūnas Jakutis. KTU SS vadovavo 1997 – 1999 m., prisidėjęs prie rimtų pokyčių Lietuvos studentijai.

KTU studentų sąjunga, didžiausia studentų organizacija Kaune, buvo įkurta 1993 m. Juridinį visuomenės organizacijos statusą įgavo 1997 m. liepos 17 d.

Vadovaujant S. Jakučiui, pasikeitus įstatymams, organizacija buvo perregistruota. Tuo metu susibūrė puiki komanda, organizavusi daug seminarų, konferencijų bei susitikimų. Buvo suprasta tikroji organizacijos misija, išgryninti organizacijos tikslai, rasta būdų, kaip juos pasiekti.

Plačiau apie KTU Studentų atstovybės istoriją čia.

Per semestrą į KTU SA vykdomas veiklas įsitraukia 10% tarptautinių KTU studentų:

Tarptautiniai  KTU studentai  –  lygiateisiai KTU  bendruomenės  nariai. Iki  šiol  tebejaučiama didelė jų atskirtis nuo lietuvių tiek akademiniais, tiek socialiniais klausimais. Kasdien jiems tenka susidurti su aibe problemų, kurios lietuvių studentų atžvilgiu jau buvo išspręstos prieš daugelį metų. Naudodamasi tarptautinių studentų atstovavimo komitetu ir bendra lygiateisiškumo politika, KTU SA didins tarptautinių studentų  įsitraukimą į  studentams  skirtus renginius,  konferencijas,  susitikimus, savanorystę  ir  studentų atstovavimą, tuo pat metu sekdama esamą progresą.

KTU SA prižiūri ir vertina studentiškų organizacijų veiklą.

Organizacija,  kurioje buriasi  aktyvūs,  komunikabilūs ir  žingeidūs  studentai yra  studentiškos kultūros  židinys. Tokių  židinių  KTU yra  dešimtys,  tad KTU  SA  apjungs studentiškas  organizacijas,  taip sukurdama bendradarbiavimo tinklą, leidžiantį mokytis vieniems iš kitų, reikšti bendras nuomones studentų kultūros klausimais universitete ir mažinti nesveiką konkurenciją dėl prisijungiančių narių. Tokiu būdu KTU SA padidins studentų atstovavimo apimtis ir įtaką universitete.

KTU SA prižiūri vertina ir formuoja studentiškų organizacijų veiklos kryptį:

Organizacija, kurioje buriasi aktyvūs, komunikabilūs ir žingeidūs studentai yra studentiškos kultūros židinys. Tokių židinių KTU yra dešimtys, tad KTU SA apjungs studentiškas organizacijas, taip sukurdama bendradarbiavimo tinklą, leidžiantį mokytis vieniems iš kitų, reikšti bendras nuomones studentų kultūros klausimais universitete ir mažinti nesveiką konkurenciją dėl prisijungiančių narių. Tokiu būdu KTU SA padidins studentų atstovavimo apimtis ir įtaką universitete.

KTU SA sukuria atstovavimo sistemą bendrabučių klausimais ten gyvenantiems KTU studentams:

Ne  paslaptis, jog  KTU  SA atstovavimo  bendrabučių  klausimais kompetencija  daugelį  metų priklausė  nuo bendradarbiavimo  su  bendrabučių taryba.  Toks  netiesioginis atstovavimo  metodas  nėra efektyvus. Atsižvelgdama į tai, KTU SA į komandą įsitrauks bendrabutyje gyvenantį atstovą ir organizuos atstovavimo   bendrabučiuose   restruktūrizaciją,   kad  galėtų   nešti   tiesioginę  atsakomybę   ir   vykdyti atskaitomybę studentams.

Per semestrą 70% seniūnų dalyvauja visose KTU SA organizuojamose akademinėse ir socialinėse veiklose skirtose seniūnams:

Kiekviename fakultete, daugelyje modulių pasitaiko situacijų, kai dėstytojas nebūna visiškai teisus ir studentas dėl įvairių priežasčių nukenčia. Daugelis su tuo susitaiko ir tik labai retais atvejais studentas išdrįsta prieštarauti ir parašo skundą arba apeliaciją. 2018 m. pavasario semestre tokių buvo vos 5, t.y. 0,05% studentų skaičiaus. KTU SA, grįsdama savo misiją ugdyti pačius save atstovaujančius studentus, švies ir mokys KTU studentus apie apeliacijų ir skundų tvarką, dalyvaus iš to kylančiuose ginčuose su dėstytojais ir administracija, taip identifikuodama problemas studijų procese. Studentų dėka iškeltos problemos padės matyti realią situaciją studijų metu ir KTU SA turės argumentus bei pavyzdžius inicijuodama sprendimus viso universiteto lygmeniu.

Komunikacijos pasiekiamumas organizacijos viduje siekia 80% KTU SA narių ir kandidatų narius, o organizacijos išorėje – padidėja 50% nuo įstojusių KTU studentų skaičiaus:

Komunikacija  skėtinėje organizacijoje  svarbi,  bet tuo  pačiu  ir itin  sudėtinga  atsakomybė, veikiama daugybės faktorių. Pagrindinis matas tam – pasiekiamumas. Šiandien prieinami įrankiai leidžia tai matuoti, tad  KTU SA restruktūrizuos  vidinės komunikacijos  grandinę ir įsteigs naują  pareigybę efektyviai vidaus  ir  išorės komunikacijai  užtikrinti.  Dabartinis krūvis,  tenkantis  informacijos ir  ryšių  su visuomene komitetui  bei  vadovams neužtikrina  patikimos  informacinės sklaidos  organizacijoje  ir nėra  pakankamai aktyvus už jos ribų.

 

Pilną KTU SA strategiją gali rasti čia

Kontaktai

K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas
e. p. info@ktusa.lt

 

Noriu prisijungti