Dažniausi užduodami klausimai

Informacija apie rotaciją, apeliacijas ir skundus, atsiskaitymus ir kt.

 

Rotacija

Rotacija – studento perėjimas iš valstybės nefinansuojamos (VNF) vietos į finansuojamą (VF) ir atvirkščiai.

Rotacija galioja visiems studentams, tačiau pagal studijų pakopą taikoma skirtinga tvarka.

Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams, į pirmą kursą priimtiems 2017–2018 ir vėlesniais mokslo metais, taikomas Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams, į pirmą kursą priimtiems 2016–2017 ir ankstesniais mokslo metais, taip pat visiems magistrantūros studentams taikoma Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatuose nustatyta tvarka.

Studentams, kurie į pirmą kursą priimti 2016 – 2017 studijų metais, rotacija vykdoma kiekvieną semestrą.

Po rudens semestro ir po pavasario semestro: studentai valstybės finansuojamą (VF) vietą praranda pagal Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatus, jei turi daugiau kaip 15 kr. akad. skolų arba kai nutraukia studijas, o atsilaisvinusią vietą užimti gali geriausiai tame kurse toje studijų kryptyje studijuojantis valstybės nefinansuojamos vietos (VNF) studentas. VF vietų užėmimo terminai nurodyti einamųjų mokslo metų studijų kalendoriuje.

Studentams, kurie į pirmą kursą priimti 2017-2018 ir vėlesniais mokslo metais, rotacija vykdoma kiekvienais mokslo metais.

Pagal studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašą vertinami per vienerius studijų metus studentų įgyti įvertinimai, VF vietą studentas praranda, jei turi bent vieną akad. skolą arba atsiduria slenkstiniame pasiekimų lygmenyje, o atsilaisvinusią vietą pretenduoja užimti toje studijų kryptyje tame kurse studijuojantis VNF studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus (esantis tipiniame arba puikiame pasiekimų lygmenyje). VF vietų užėmimo terminai nurodyti einamųjų mokslo metų studijų kalendoriuje.

Gauti ir išlaikyti VF vietą gali tik gerai besimokantis studentas – neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs tipinį ar puikų pasiekimų lygmenį.

Iš viso yra išskiriami trys studijų pasiekimų lygmenys:

 • Puikus – kai ne mažiau kaip keturi penktadaliai studijų modulių įvertinimų yra puikaus lygmens. (Pvz., jei per vienerius studijų metus yra dešimt modulių, tai aštuoni iš jų turi būti įvertinti 10 arba 9, o kiti likę du gali būti įvertinti 6,7,8.)
 • Tipinis – kai ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studijų modulių įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens. (Pvz. per vienerius studijų metus yra dvylika studijų modulių, devyni iš jų turi būti įvertinti 10,9,8,7,6, o kiti likę trys moduliai gali būti įvertinti– 5.)
 • Slenkstinis – kai studentas yra atsiskaitęs už visus studijų modulius, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens. (Pvz. jei yra per vienerius studijų metus dešimt modulių ir penki iš jų yra įvertinta 6,7,8,9,10, o likusieji yra įvertinti 5.)

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

Lyginamosios eilės (rotuojamų studentų eilės) sudaromos atskirai pagal studijų pakopas, kryptis, kursus, formas (nuolatinės, ištęstinės studijos) ir finansavimo pobūdį (VF, VNF).

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

Apie gautą VF vietą studentas informuojamas Universiteto suteiktu el. paštu. Jei studentas gauna VF vietą, per penkias darbo dienas po AIS pranešimo gavimo studentas turi parašyti pateikti prašymą fakulteto studijų centre. Jeigu kandidatas iki nustatyto termino prašymo nepateikia, atsilaisvinusią VF vietą siūloma užimti kitam sudarytos lyginamosios eilės sąraše esančiam geriausiam studentui.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

Apie prarastą VF vietą studentas informuojamas Universiteto suteiktu el. paštu. Jei studentas praranda VF vietą, per dvi darbo dienas po pranešimo gavimo, studentas turi pateikti prašymą fakulteto studijų centre, dėl perėjimo pereina iš VF į VNF vietą arba studijų nutraukimo studijas. Jeigu studentas iki nustatyto termino prašymo nepateikia laikoma, kad jis studijuoti atsisako ir jo studijų sutartis nutraukiama, o studentui atsiranda prievolė Valstybiniam studijų fondui grąžinti vieno semestro studijų kainą.

Kitos rotacijos metu (po semestro) studentui pasiekus puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį ir neturint nei vienos akad. skolos, jis vėl gali pretenduoti užimti atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą.

 

Apeliacijos ir skundai

Apeliacija teikiama dėl Studento atžvilgiu Universitete priimto raštiško sprendimo, kai priimant sprendimą (pavyzdžiui, Studento atsiskaitymo už studijų rezultatus ir / ar pasiektų studijų rezultatų, mokymosi pasiekimų vertinimo metus), galimai buvo nusižengta akademinei etikai, procedūroms ir / ar padaryta techninių klaidų.

Apeliacija negali būti teikiama, siekiant pakartotinio atliktų užduočių vertinimo ar gauti leidimą pakartotinai atsiskaityti, kai studentas mano esantis neteisingai įvertintas.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Pirmiausia, prieš teikdamas apeliaciją studentas privalo susipažinti su tą sritį, kurioje galimai padarytas pažeidimas, reglamentuojančiais dokumentais, kita svarbia informacija, ir, jei reikia, pasikonsultuoti su savo fakulteto studijų prodekanu. Jei yra galimybė, rekomenduojama pirmiausia spręsti kilusią problemą su raštišką sprendimą priėmusiu Universiteto darbuotoju, padalinio, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo vadovu.

Antra, studentas prieš pateikdamas apeliaciją, turi teisę peržiūrėti savo rašto darbą ar kitą atliktą užduotį, arba susipažinti su išvadomis dėl jo atžvilgiu priimto sprendimo.

Apeliacija teikiama tuomet, kai susipažinus su sritį, kurioje galimai padarytas pažeidimas, reglamentuojančiais dokumentais, peržiūrėjus atliktą darbą, užduotis ar susipažinus su išvadomis lieka pagrįstų argumentų dėl galimų pažeidimų.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Negali, apeliacijos teikiamos tik individualiai.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Skundas teikiamas dėl galimo Studento teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, kurį lėmė Universiteto darbuotojo, kito studento, padalinio, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo veiksmai ar neveikimas šiose srityse:

 • studijų kokybės užtikrinimo;
 • studijų organizavimo procesų, procedūrų laikymosi;
 • mokymosi išteklių ir mokymosi aplinkos kokybės užtikrinimo;
 • Akademinės etikos kodekso nuostatų laikymosi;
 • papildomų paslaugų (pavyzdžiui, finansinės paramos skyrimo, apgyvendinimo, laisvalaikio veiklų ir pan.) kokybės užtikrinimo ir procedūrų laikymosi;
 • kitais atvejais.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Skundą gali teikti vienas studentas arba studentų grupė. Kai skundą teikia studentų grupė, jį pasirašo visi studentai, tačiau vienas studentas yra nurodomas studentų grupės atstovu, su kuriuo tiesiogiai komunikuoja skundą priimantis adresatas ir Skundų nagrinėjimo komisija.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Apeliacijos dėl raštiškų sprendimų, susijusių su studento atsiskaitymu už studijų rezultatus ir / ar pasiektų studijų rezultatų vertinimu, teikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvertinimo ar įrašo paskelbimo AIS ar studento informavimo apie priimtą sprendimą.

Apeliacijas dėl kitų raštiškų sprendimų teikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo raštiško sprendimo priėmimo dienos.

Skundai teikiami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, kai paaiškėja studento teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Apeliaciją ar skundą studentas pateikia tiesiogiai arba Universiteto suteiktu elektroniniu paštu:

 • Fakulteto, kuriame studijuoja studentas, studijų centrui, kai apeliacija ar skundas yra adresuoti dekanui ar Akademinės etikos kolegijos pirmininkui;
 • Studentų informacijos centrui, kai apeliacija ar skundas yra adresuoti Studentų reikalų departamento, kai raštiškas sprendimas studento atžvilgiu priimtas neakademiniame padalinyje ir apeliacija teikiama dėl galimai padarytų procedūrinių pažeidimų ar techninių klaidų, arba kai skundas susijęs su sritimi, kuri yra neakademinio padalinio atsakomybėje;
 • Akademinės etikos kolegijos pirmininkui, kai teikiama apeliacija ar skundas dėl galimai padarytų Akademinės etikos kodekso pažeidimų.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Formas galima rasti: KTU Office 365 svetainė >> Studijos >> Dokumentai >> Studijų rezultatų vertinimas >> Apeliacijos ir skundai

Apeliacijos forma

Skundo forma

Taip, galima. Jei apeliacija ar skundas atmetamas dėl neįskaitomai, nesuprantamai išdėstyto teksto, neužpildytų visų formoje nurodytų laukų, studentas turi teisę per 3 darbo dienas nuo informavimo apie atmestą apeliaciją ar skundą dienos pateikti apeliaciją ar skundą iš naujo.

Pateikti apeliaciją ar skundą iš naujo galima vieną kartą.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Komisija per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateiktos apeliacijos ar skundo gavimo dienos išnagrinėja apeliaciją ar skundą, priima sprendimą. Išimtiniais atvejais, kai apeliacijai ar skundui išnagrinėti ir sprendimui priimti reikia daugiau laiko, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas 10 darbo dienų.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Taip, studentas turi teisę kreiptis į Universiteto ginčų nagrinėjimo komisiją, jeigu nesutinka su Komisijos sprendimu arba negauna atsakymo per 10 darbo dienų nuo apeliacijos ar skundo pateikimo Universitetui dienos, išskyrus atvejus, kai studentas yra informuotas apie apeliacijos ar skundo nagrinėjimo termino pratęsimą.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

 

Galutiniai atsiskaitymai (egzaminai) / tarpiniai atsiskaitymai

Studento studijuojamame semestre pagal studijų programos sandarą numatytų dėstyti pagrindinės studijų krypties modulių pagrindiniai galutiniai atsiskaitymai (egzaminai) planuojami paliekant ne mažiau kaip vieną laisvą dieną, visų kitų studijų modulių pagrindinių galutinių atsiskaitymų atveju – pagal galimybes, tačiau taip pat rekomenduojama palikti bent vieną laisvą dieną.

Reglamentuojantis dokumentas – Studijų tvarkaraščių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašas

Tą pačią dieną studentams gali būti planuojami ne daugiau kaip 2 galutiniai atsiskaitymai, iš kurių tik vienas gali būti pagrindinis galutinis atsiskaitymas.

Reglamentuojantis dokumentas – Studijų tvarkaraščių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašas

Studentas į galutinį atsiskaitymą, turi su savimi turėti studento pažymėjimą arba tapatybę įrodantį dokumentą.
Studentas ant galutinio atsiskaitymo užduočių lapo rašo tik studento kodą.

Daugiau informacijos apie galutinių atsiskaitymų tvarką: KTU Office 365 svetainė >>
Studijos >> Dokumentai >> 10. Studijų rezultatų vertinimas >> Modulių atsiskaitymo
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas >> Studijų atsiskaitymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

Pakartotinai atsiskaityti studentui neleidžiama:

 • siekiant pagerinti teigiamą pažymį;
 • prieš tai bandžius atsiskaityti nesąžiningai ir gavus akademinę nuobaudą (griežtą
  papeikimą);
 • sistemingai nedalyvavus modulio užsiėmimuose ir gavus akademinę nuobaudą dėl
  užsiėmimų nelankymo;
 • jei studentas be Universitete nustatytos svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavo modulio užsiėmime ir neatliko užduočių, reikalaujančių jo aktyvaus dalyvavimo grupinėje veikloje;
 • tarpinių atsiskaitymų atveju: egzaminų sesijos metu, jei studentas neturi teigiamų pažymių už daugiau nei 50 proc. tarpinių atsiskaitymų;
 • antro pakartotinio modulio galutinio atsiskaitymo atveju: jei neišpildė dėstytojo
  nustatytų dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimų;
 • antro pakartotinio atsiskaitymo atveju, jei pirmą pakartotinį atsiskaitymą išlaikė
  pažymiu, mažesniu nei 3 ir / arba jei pirmame pakartotiniame atsiskaityme
  nedalyvavo be Universitete nustatytų svarbių pateisinamų priežasčių (per nurodytą laiką nepateikė nedalyvavimą įrodančių dokumentų).

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Neišlaikytą tarpinį atsiskaitymą galima perlaikyti vieną kartą nemokamai semestro metu iki sesijos, o antrąjį kartą tarpines modulio užduotis galima perlaikyti per pirmąsias tris
egzaminų sesijos savaites, sumokėjus nustatyto dydžio mokestį – 25 EUR.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Neišlaikytą per sesiją egzaminą galima perlaikyti vieną kartą nemokamai egzaminų sesijos metu (paprastai, antrą-trečią sesijos savaitę), o perlaikant antrąjį kartą, egzaminą galima perlaikyti iki sesijos pabaigos (paprastai, ketvirtą sesijos savaitę sumokėjus nustatyto dydžio mokestį – 30 EUR). Esant svarbioms priežastims, dekanas savo  potvarkiu gali studentui šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki naujo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Dalyvaujant antrajame perlaikyme mokėti nereikia, jei studentas praleidęs ankstesnį atsiskaitymą dėl pateisinamų priežasčių, praneša fakulteto studijų centrui, o grįžęs studijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia nedalyvavimą pagrindžiančiais dokumentais.

*Pateisinamos praleistų užsiėmimų priežastys: liga, nelaimingas atsitikimas, artimųjų mirtis, trumpalaikė artimųjų slauga, dalyvavimas renginiuose, atstovaujant Kauno technologijos universitetą, lankant užsiėmimus individualiu grafiku, dėl kitų svarbių priežasčių.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostataiStudijų prorektoriaus potvarkis dėl praleistų akademinių užsiėmimų pateisinimo ir lankymo individualiu grafiku

Tai galutinio įvertinimo už modulį neturėjimas semestro pabaigoje t. y. neatsiskaityti modulio tarpiniai atsiskaitymai, dėl ko studentas neprileidžiamas prie egzamino, arba neišlaikytas egzaminas.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Jeigu neatsiskaitytas tik egzaminas, jį galima laikyti eksternu artimiausią semestrą, kada modulis yra dėstomas.  Kaina – 30 EUR. Galutinio atsiskaitymo eksternu pažymys yra prilyginamas modulio galutiniam pažymiui. Jei studentas modulio neatsiskaito per dvejus metus, modulį turi kartoti.

Jeigu neatsiskaityti už visi modulio tarpiniai atsiskaitymai ir neįrašyta modulio įskaita, reikia kartoti visą modulį. Modulis automatiškai įtraukiamas į tą semestrą, kada jis yra dėstomas semestre nori jį kartoti (kartojama tuomet, kai jis yra vedamas, dažniausiai kitais metais). Kaina – modulio kreditų kiekis * vieno kredito kaina.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Išankstiniai egzaminai galimi tik dėl Universitete nustatytų svarbių pateisinamų priežasčių*. Studentas, norėdamas laikyti išankstinius egzaminus iki sesijos pradžios, turi pateikti prašymą fakulteto studijų centrui ne vėliau kaip iki semestro ketvirto mėnesio 5 dienos.

Išankstinį egzaminą galima laikyti tik studijų prodekanui leidus, taip pat studentas turi būti teigiamais pažymiais atsiskaitęs visus modulyje numatytus tarpinius atsiskaitymus ir su modulio dėstytoju suderinus galimybę laikyti išankstinį galutinį atsiskaitymą.

*Pateisinamos išankstinių galutinių atsiskaitymo priežastys:

 1. Planuojamų dalinių studijų kitoje aukštojoje mokykloje, mokslinės stažuotės, praktikos ir kitos su studijomis susijusios veiklos, vykdomos pagal sutartį, užsienyje;
 2. Neštumo ir gimdymo atostogų;
 3. Sveikatos sutrikimų ar planinio gydymo;
 4. Tarnybos Krašto apsaugos savanorių pajėgos;
 5. Dalyvavimo renginiuose, atstovaujant Universitetui;
 6. Pagrindinės egzaminų sesijos metu tą pačią dieną sutampant kelių studijų modulių galutiniams atsiskaitymams.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai ir KTU studijų prorektoriaus potvarkis „Dėl studijų modulių išankstinių galutinių atsiskaitymų“

Pakartotinai atsiskaityti neleidžiama, jeigu studentas prieš tai bandė atsiskaityti nesąžiningai ir yra gavęs akademinę nuobaudą (griežtą papeikimą) arba sistemingai nedalyvavo užsiėmimuose ir yra gavęs akademinę nuobaudą dėl užsiėmimų nelankymo

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

 

Akademinių užsiėmimų lankomumas

Studentų dalyvavimas studijų tvarkaraštyje numatytuose studijų modulių laboratorinių darbų užsiėmimuose yra privalomas, o kituose akademinių užsiėmimų tipuose (teorinėse paskaitose, pratybose, išvykstamuosiuose vizituose, konsultaciniuose seminaruose ir kt.) yra privalomas pagal studijų modulį koordinuojančio dėstytojo nustatytus dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimus (reikalavimus dėstytojas turi pateikti per pirmą paskaitą.)

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai 

Semestro ar egzaminų sesijos metu dėl Universitete nustatytų svarbių pateisinamų priežasčių negalintis dalyvauti modulio užsiėmime ir (arba) atsiskaityme, studentas (ar, jo pavedimu, kitas asmuo) privalo tą pačią dieną apie nedalyvavimą pranešti fakulteto studijų centrui, o grįžęs į studijas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas studijų centrui pateikti nedalyvavimą pagrindžiančius dokumentus.

Sistemingai modulio (-ių) užsiėmimuose nedalyvaujančiam studentui, fakulteto dekano
sprendimu, gali būti skiriama akademinė nuobauda už užsiėmimų nelankymą arba studentas gali būti šalinamas iš Universiteto.

Reglamentuojantis dokumentas – KTU studijų prorektoriaus potvarkis „Dėl studentų grįžimo iš vasaros atostogų

 

Seniūnai

 • atstovauti akademinės grupės interesus susitikimuose su studentų atstovybe, fakulteto administracija ir apskritųjų stalų metu, fokus grupėse;
 • išlaikyti akreditavimo testą per artimiausią eilinį akreditavimą nuo tapimo seniūnu, kuris yra parengtas pagal KTU studentų atstovybės akreditavimo komisijos procedūrinius nuostatus;
 • dalyvauti fakulteto studentų atstovybės ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje;
 • dalyvauti studentų atstovybės organizuojamuose seniūnų mokymuose;
 • būti akademiškai sąžiningas ir skatinti akademinės grupės akademinį sąžiningumą;
 • skatinti neformalų akademinės grupės bendravimą;
 • skatinti akademinę grupę dalyvauti akademinio pobūdžio renginiuose;
 • surinkti akademinės grupės studentų ir dėstomų modulių dėstytojų kontaktus bei pateikti juos akademinei grupei. (Akademinei grupei pageidaujant)
 • skatinti akademinę grupę pildyti modulių vertinimo anketas;
 • perduoti akademinei grupei gaunamą informaciją iš studentų atstovybės, dėstytojų ir administracijos;
 • administruoti akademinės grupės bendravimą virtualioje erdvėje.

Reglamentuojantis dokumentas – KTU studentų akademinės grupės seniūno, jo pavaduotojo ir kontaktinio asmens skyrimo ir veiklos nuostatai

 • Pabaigus studijas;
 • Išėjus akademinių atostogų;
 • Pakeitus studijų programą, formą, perėjus į tos pačios studijų programos kitą akademinę grupę;
 • Nutraukus studijas;
 • Likus kartoti kursą;
 • Pačiam atsistatydinus;
 • Išvažiavus į ERASMUS+ seniūnas laikinai netenka savo statuso iki kol grįžta, tuo tarpu seniūno pareigas vykdo pavaduotojas.

Reglamentuojantis dokumentas – KTU studentų akademinės grupės seniūno, jo pavaduotojo ir kontaktinio asmens skyrimo ir veiklos nuostatai

Akademinė grupė turi parašyti prašymą, kurį pasirašo nemažiau 2/3 akademinės grupės studentų ir pateikti prašymą Fakultetinei Studentų Atstovybei bei gauti atstovybės pirmininko sutikimą.

Reglamentuojantis dokumentas – KTU studentų akademinės grupės seniūno, jo pavaduotojo ir kontaktinio asmens skyrimo ir veiklos nuostatai

 

Bendrabučiai

Jeigu tu esi KTU studentas ir nori apsigyventi bendrabutyje, tai tu turi užpildyti rezervacijos formą puslapyje bendrabuciai.ktu.edu >> Rezervacija.

Jeigu tu esi kitų aukštųjų mokyklų studentas ir nori apsigyventi Universiteto bendrabutyje, tai tu turi kreiptis į Universiteto apgyvendinimo centrą, kuris yra Studentų laisvalaikio centre (Studentų g. 69, cokoliniame 3 bendrabučio aukšte).

Jeigu tu esi Universiteto studentas, tu turi prisijungti prie puslapio bendrabuciai.ktu.edu >> Rezervacija ir pasirinkti kitą kambarį.

Jeigu tu esi kitų aukštųjų mokyklų studentas, turi kreiptis į Apgyvendinimo centrą (Studentu g. 69, Studentų laisvalaikio centre, cokolinis 3 bendrabučio aukštas), ten reikės užpildyti prašymą ir atsiskaityti visus mokesčius.

Pereinant iš pigesnės vietos į brangesnę reikia sumokėti pradinio įnašo skirtumą. Taip pat, apgyvendinimo centre (Studentų g. 69, Studentų laisvalaikio centre, cokolinis 3 bendrabučio aukštas) pasirašyti naują sutartį.

 

Stipendijos

Per einamąjį semestrą studentai gali gauti tik vieną iš skatinamųjų stipendijų, tačiau papildomai gali gauti neribotą skaičių vienkartinių ar kitų stipendijų.

Taip, studentui gali būti skiriama vienkartinė skatinamoji stipendija už aktyvią mokslo,
sporto, kultūros, studentų projektų, Universiteto vardą garsinančią veiklą, prorektoriaus arba dekano, įgalioto rektoriaus, įsakymu.

Socialines stipendijas gali gauti studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • esantys iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
 • turintys 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • iki 25m, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Našlaičiai į socialines stipendijas pretenduoti galės iki jiems sukaks 25 metai.

Daugiau informacijos apie valstybės skiriamas socialines stipendijas: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/socialines-stipendijos-5

Užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą:

 • stipendiją;
 • socialinę išmoką.

Studentai gali pretenduoti į abi paramos rūšis kiekvieną semestrą.

Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur per mėnesį) per mėnesį.

Teisę gauti paramą turi užsienio lietuviai, kurie yra:

 1. priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 2. paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

Stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jei ją gaunantis asmuo:

 • nutraukia studijas, yra išbrauktas iš studentų sąrašų, yra laikinai sustabdęs studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos);
 • nesilaiko paramą gavusio asmens pareigų.

Daugiau informacijos apie valstybės skiriamą paramą užsienio lietuviams: http://vsf.lrv.lt/lt/administracines-paslaugos/parama-uzsienio-lietuviams-1

 • Valstybės remiamos paskolos teikiamos:
  • pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);
  • vientisųjų studijų studentams;
  • antrosios pakopos studentams (magistro studijos);
  • trečiosios pakopos studentams (doktorantūros studijos);
  • laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams (rezidentūra, studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti).
 • Studentai gali gauti:
  • Paskolą studijų kainai sumokėti.
  • Paskolą gyvenimo išlaidoms
  • Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/valstybes-remiamos-paskolos-5

Tikslines išmokas (156 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų
mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo
  lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal profesinių studijų programą;
 • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
 • pagal trumpųjų studijų programą.

Daugiau informacijos apie valstybės teikiamą paramą studentams, turintiems negalią: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/valstybes-remiamos-paskolos-5

Universiteto talento stipendijos kriterijai:

 • bendras ir paskutinio semestro studijų svertiniai vidurkiai – ne mažesni kaip 8 balai.
 • veikla, vykdyta paskutinį semestrą, garsinanti Universiteto vardą; publikuoti moksliniai straipsniai; dalyvavimas mokslinėse konferencijose, olimpiadose ir kt.
 • į stipendiją gali pretenduoti visi studentai, net ir neturintys papildomų veiklų ar straipsnių, išskyrus pirmos pakopos pirmo kurso studentus pirmą semestrą.

KTU AIS reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • dokumentus, įrodančius vieną arba kelias veiklas;
 • kitus, studento nuomone, svarbius dokumentus.

Universiteto talento stipendijos dydis yra 250 EUR per mėnesį.

Universiteto talento stipendijos datos:

 • Universiteto talento stipendijos skiriamos per pirmąsias penkias semestro savaites studijų prorektoriaus potvarkiu.
 • Universiteto talento stipendijos skiriamos du kartus per metus: pavasario ir rudens semestruose konkurso tvarka. (Rudens semestro metu stipendijos skiriamos spalio, lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais. Pavasario semestro metu stipendijos skiriamos kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais.)

Pirmakursio talento stipendijos dydis yra 150 EUR per mėnesį einamojo semestro laikotarpiu.

Pirmakursio talento stipendijos skyrimo laikotarpis yra spalio, lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais.

Pirmakursio talento stipendiją gali gauti pirmos studijų pakopos, pirmo kurso studentai, įstoję į „GIFTed“ talentų akademiją.

Ši stipendija skiriama Talentų akademijos „GIFTed“ nariams, išskyrus pirmo kurso studentus pirmąjį semestrą.

„GIFTed” stipendijos dydis yra 300 EUR per mėnesį.

Rudens semestro metu stipendijos skiriamos spalio, lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais. Pavasario semestro metu stipendijos skiriamos kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais.

Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos, skiriamos už nuolatinę (išskirtinę) Universitetą garsinančią veiklą.

Prašymus teikia studentų organizacijų vadovai/ Kultūros centro vadovas / Sporto centro direktorius / kiti Universiteto padalinių vadovai iki mėnesio 10 d.

Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos dydis yra iki 8 BSI (1 BSI = 39 EUR)

 • Vienkartinė skatinamoji stipendija skiriama už aktyvią mokslo, sporto, kultūros, studentų projektų, Universiteto vardą garsinančią veiklą, prorektoriaus arba dekano, įgalioto rektoriaus, įsakymu.
 • Prašymus teikia studentų organizacijų vadovai/ Kultūros centro vadovas / Sporto centro direktorius / kiti Universiteto padalinių vadovai.
 • Vienkartinės skatinamosios stipendijos už aktyvią veiklą dydis yra iki 3 BSI (1 BSI = 39 EUR)

Vienkartinės tikslinės stipendijos skiriamos už tikslingą Universitetą reprezentuojančią veiklą:

  • dalyvavimą tarptautinėse ir (ar) nacionalinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, olimpiadose, projektuose ar kito pobūdžio renginiuose;
  • atstovavimą Universitetui tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose sporto, meno ir (arba) visuomeninių organizacijų konkursuose, suvažiavimuose ar kito pobūdžio renginiuose.

Prašymus teikia studentų organizacijų vadovai / Kultūros centro vadovas / Sporto centro direktorius / kiti Universiteto padalinių vadovai.

Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra iki 30 BSI per semestrą (1 BSI = 39 EUR)

 

Kita svarbi informacija

Studijų kainos arba jos dalies neturi grąžinti asmenys:

 • nutraukę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas savo noru per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • studijas pradėję iki 2009-2010 studijų metų;
 • nutraukę studijas savo noru ar buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos iki 2010 m. vasario 1 dienos.

Daugiau informacijos galima rasti čia

Pažymą galima užsisakyti AIS >> Studijos >> Pažymų užsakymas. Kai pažyma yra paruošta, studentas informuojamas per ktu.edu paštą. Pažymą reikia pasiimti iš fakulteto studijų centro.

Daugiau informacijos galima rasti čia arba KTU OFFICE 365 >> Studijos >> Dokumentai >> Akademinės pažymos >>  Akademinių pažymų kainos

Dėstytojas per pirmąją įvadinę paskaitą studentams turi pristatyti – modulio programą,
tikslus, laukiamus studijų rezultatus, informuoja apie modulio rezultatų vertinimo tvarką ir vertinimo struktūrą (atsiskaitymų procentines dedamąsias), vertinimo kriterijus ir studentų dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimus, konsultacijų laiką.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Dėstytojų kontaktus galima rasti – ktu.edu >> kontaktai >> kontaktų paieška.

 • Darbuotojai aptarnaujami tik su galiojančiais darbuotojo, klausytojo,
  skaitytojo ar LSP pažymėjimais (toliau – LSP);
 • Universiteto studentai pateikę pasą ar asmens dokumentą;
 • kitų aukštųjų mokyklų studentai bei kiti asmenys registruojami Bibliotekos abonementuose, pateikę pasą ar asmens tapatybės kortelę ir sumokėję Universiteto nustatytą mokestį gauna skaitytojo pažymėjimą vieneriems metams.

Pametus bibliotekos knygą, reikia ją pakeisti tokia pat arba lygiaverte knyga, pasirenkant iš Bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo. Prieš perkant knygą, reikėtų pasikonsultuoti su ta biblioteka, iš kurios knyga buvo skolinta.

<!--<!--(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-N66XNFC');
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku