Dažniausi užduodami klausimai

Informacija apie rotaciją, apeliacijas ir skundus, atsiskaitymus ir kt.

 

Rotacija

Rotacija – studento perėjimas iš valstybės nefinansuojamos (VNF) vietos į finansuojamą (VF) ir atvirkščiai.

Rotacija galioja bakalauro ir vientisųjų studijų studentams. Rotacijos metu yra sudaromos lyginamosios eilės pagal studijų pakopas, studijų kryptis, studijų formas (nuolatinių, ištęstinių studijų studentai) ir finansavimo pobūdį.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

Gauti ir išlaikyti VF vietą gali tik gerai besimokantis studentas – neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs tipinį ar puikų pasiekimų lygmenį.

Iš viso yra išskiriami trys studijų pasiekimų lygmenys:

 • Puikus – kai ne mažiau kaip keturi penktadaliai studijų modulių įvertinimų yra puikaus lygmens. (Pvz., jei per vienerius studijų metus yra dešimt modulių, tai aštuoni iš jų turi būti įvertinti 10 arba 9, o kiti likę du gali būti įvertinti 6, 7, 8).
 • Tipinis – kai ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studijų modulių įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens. (Pvz. per vienerius studijų metus yra dvylika studijų modulių, devyni iš jų turi būti įvertinti 10, 9, 8, 7, 6, o kiti likę trys moduliai gali būti įvertinti – 5).
 • Slenkstinis – kai studentas yra atsiskaitęs už visus studijų modulius, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens. (Pvz. jei yra per vienerius studijų metus dešimt modulių ir penki iš jų yra įvertinta 6, 7, 8, 9, 10, o likusieji yra įvertinti 5).

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

Lyginamųjų eilių sudarymas atliekamas pagal studijų pakopas (pirmosios pakopos, vientisųjų studijų studentai), studijų kryptis, studijų formas (nuolatinių, ištęstinių studijų studentai) ir finansavimo pobūdį (VF ir VNF).

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

Apie gautą VF vietą studentas informuojamas Universiteto suteiktu el. paštu arba pranešimu AIS. Jei studentas gauna VF vietą, per penkias darbo dienas po AIS pranešimo gavimo studentas turi parašyti pateikti prašymą fakulteto dekanui. Jeigu kandidatas iki nustatyto termino prašymo nepateikia, atsilaisvinusią VF vietą siūloma užimti kitam sudarytos lyginamosios eilės sąraše esančiam geriausiam studentui.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

Studentai, praradę VF vietą, turi per dvi darbo dienas po rezultatų paskelbimo AIS, pateikti prašymą fakulteto dekanui leisti jam tęsti tos pačios studijų programos studijas VNF vietoje, mokant jo priėmimo metais nustatytą studijų kaina, su juo pasirašomas susitarimas dėl studijų sutarties keitimo. Studento perkėlimas į valstybės nefinansuojamą studijų vietą įforminamas dekano potvarkiu po susitarimo dėl studijų sutarties keitimo pasirašymo. Jei studentas nepateikia prašymo dėl perkėlimo į valstybės nefinansuojamą studijų vietą arba dėl studijų nutraukimo fakulteto dekanui iki nustatyto termino, laikoma, kad toliau jis studijuoti atsisako, jo studijų sutartis nutraukiama Universiteto iniciatyva ir studentas privalo į valstybės biudžetą grąžinti dalį valstybės biudžeto lėšų, skirtų jo studijų kainai valstybės finansuojamoje studijų vietoje apmokėti.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

Kitos rotacijos metu studentui pasiekus puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį ir neturint nei vienos akademinės skolos, jis vėl gali pretenduoti užimti atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas.

 

Apeliacijos ir skundai

Apeliacija teikiama dėl Studento atžvilgiu Universitete priimto raštiško sprendimo, kai priimant sprendimą (pavyzdžiui, Studento atsiskaitymo už studijų rezultatus ir / ar pasiektų studijų rezultatų, mokymosi pasiekimų vertinimo metus), galimai buvo nusižengta akademinei etikai, procedūroms ir / ar padaryta techninių klaidų.

Apeliacija negali būti teikiama, siekiant pakartotinio atliktų užduočių vertinimo ar gauti leidimą pakartotinai atsiskaityti, kai studentas mano esantis neteisingai įvertintas.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Pirmiausia, prieš teikdamas apeliaciją studentas privalo susipažinti su tą sritį, kurioje galimai padarytas pažeidimas, reglamentuojančiais dokumentais, kita svarbia informacija, ir, jei reikia, pasikonsultuoti su savo fakulteto studijų prodekanu. Jei yra galimybė, rekomenduojama pirmiausia spręsti kilusią problemą su raštišką sprendimą priėmusiu Universiteto darbuotoju, padalinio, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo vadovu.

Antra, studentas prieš pateikdamas apeliaciją, turi teisę peržiūrėti savo rašto darbą ar kitą atliktą užduotį, arba susipažinti su išvadomis dėl jo atžvilgiu priimto sprendimo.

Apeliacija teikiama tuomet, kai susipažinus su sritį, kurioje galimai padarytas pažeidimas, reglamentuojančiais dokumentais, peržiūrėjus atliktą darbą, užduotis ar susipažinus su išvadomis lieka pagrįstų argumentų dėl galimų pažeidimų.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Negali, apeliacijos teikiamos tik individualiai.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Skundas teikiamas dėl galimo Studento teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, kurį lėmė Universiteto darbuotojo, kito studento, padalinio, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo veiksmai ar neveikimas šiose srityse:

 • studijų kokybės užtikrinimo;
 • studijų organizavimo procesų, procedūrų laikymosi;
 • mokymosi išteklių ir mokymosi aplinkos kokybės užtikrinimo;
 • Akademinės etikos kodekso nuostatų laikymosi;
 • papildomų paslaugų (pavyzdžiui, finansinės paramos skyrimo, apgyvendinimo, laisvalaikio veiklų ir pan.) kokybės užtikrinimo ir procedūrų laikymosi;
 • kitais atvejais.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Skundą gali teikti vienas studentas arba studentų grupė. Kai skundą teikia studentų grupė, jį pasirašo visi studentai, tačiau vienas studentas yra nurodomas studentų grupės atstovu, su kuriuo tiesiogiai komunikuoja skundą priimantis adresatas ir Skundų nagrinėjimo komisija.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Apeliacijos dėl raštiškų sprendimų, susijusių su studento atsiskaitymu už studijų rezultatus ir / ar pasiektų studijų rezultatų vertinimu, teikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvertinimo ar įrašo paskelbimo AIS ar studento informavimo apie priimtą sprendimą.

Skundai teikiami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, kai paaiškėja studento teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Apeliaciją ar skundą studentas pateikia AIS >> Pažymų užsakymas ir prašymų teikimas >> Prašymų teikimas >> Pateikti naują prašymą >> Pažeidimas. Apeliacijos ir skundai teikiami:

 • Fakulteto, kuriame studijuoja studentas, studijų centrui, kai apeliacija ar skundas yra adresuoti dekanui ar Akademinės etikos kolegijos pirmininkui;
 • Studentų informacijos centrui, kai apeliacija ar skundas yra adresuoti Studentų reikalų departamento, kai raštiškas sprendimas studento atžvilgiu priimtas neakademiniame padalinyje ir apeliacija teikiama dėl galimai padarytų procedūrinių pažeidimų ar techninių klaidų, arba kai skundas susijęs su sritimi, kuri yra neakademinio padalinio atsakomybėje;

Akademinės etikos kolegijos pirmininkui, kai teikiama apeliacija ar skundas dėl galimai padarytų Akademinės etikos kodekso pažeidimų.

 

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Formas galima rasti: KTU Office 365 svetainė >> Studijos >> Dokumentai >> Studijų dokumentai >> Apeliacijos ir skundai

Apeliacijos forma

Skundo forma

Taip, galima. Jei apeliacija ar skundas atmetamas dėl neįskaitomai, nesuprantamai išdėstyto teksto, neužpildytų visų formoje nurodytų laukų, studentas turi teisę per 3 darbo dienas nuo informavimo apie atmestą apeliaciją ar skundą dienos pateikti apeliaciją ar skundą iš naujo.

Pateikti apeliaciją ar skundą iš naujo galima vieną kartą.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Komisija per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateiktos apeliacijos ar skundo gavimo dienos išnagrinėja apeliaciją ar skundą, priima sprendimą. Išimtiniais atvejais, kai apeliacijai ar skundui išnagrinėti ir sprendimui priimti reikia daugiau laiko, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas 10 darbo dienų.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Taip, studentas turi teisę kreiptis į Universiteto ginčų nagrinėjimo komisiją, jeigu nesutinka su Komisijos sprendimu arba negauna atsakymo per 10 darbo dienų nuo apeliacijos ar skundo pateikimo Universitetui dienos, išskyrus atvejus, kai studentas yra informuotas apie apeliacijos ar skundo nagrinėjimo termino pratęsimą.

Reglamentuojantis dokumentas – Studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

 

Galutiniai atsiskaitymai (egzaminai) / tarpiniai atsiskaitymai

Studento studijuojamame semestre pagal studijų programos sandarą numatytų dėstyti pagrindinės studijų krypties modulių pagrindiniai galutiniai atsiskaitymai (egzaminai) planuojami paliekant ne mažiau kaip vieną laisvą dieną, visų kitų studijų modulių pagrindinių galutinių atsiskaitymų atveju – pagal galimybes, tačiau taip pat rekomenduojama palikti bent vieną laisvą dieną.

Reglamentuojantis dokumentas – Studijų tvarkaraščių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašas

Tą pačią dieną studentams gali būti planuojami ne daugiau kaip 2 galutiniai atsiskaitymai, iš kurių tik vienas gali būti pagrindinis galutinis atsiskaitymas.

Reglamentuojantis dokumentas – Studijų tvarkaraščių sudarymo ir viešinimo tvarkos aprašas

Studentas į galutinį atsiskaitymą, turi su savimi turėti studento pažymėjimą arba tapatybę įrodantį dokumentą.
Studentas ant galutinio atsiskaitymo užduočių lapo rašo tik studento kodą.

Daugiau informacijos apie galutinių atsiskaitymų tvarką – Studijų modulių atsiskaitymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

Pakartotinai atsiskaityti studentui neleidžiama:

 • siekiant pagerinti teigiamą pažymį;
 • prieš tai bandžius atsiskaityti nesąžiningai ir gavus akademinę nuobaudą (griežtą papeikimą);
 • sistemingai nedalyvavus modulio užsiėmimuose ir gavus akademinę nuobaudą dėl užsiėmimų nelankymo;
 • jei studentas be Universitete nustatytos svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavo modulio užsiėmime ir neatliko užduočių, reikalaujančių jo aktyvaus dalyvavimo grupinėje veikloje;
 • tarpinių atsiskaitymų atveju: egzaminų sesijos metu, jei studentas neturi teigiamų pažymių už daugiau nei 50 proc. tarpinių atsiskaitymų;
 • antro pakartotinio modulio galutinio atsiskaitymo atveju: jei neišpildė dėstytojo nustatytų dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimų;
 • antro pakartotinio atsiskaitymo atveju, jei pirmą pakartotinį atsiskaitymą išlaikė pažymiu, mažesniu nei 3 ir / arba jei pirmame pakartotiniame atsiskaityme nedalyvavo be Universitete nustatytų svarbių pateisinamų priežasčių (per nurodytą laiką nepateikė nedalyvavimą įrodančių dokumentų).

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Neišlaikytą tarpinį atsiskaitymą galima perlaikyti vieną kartą nemokamai semestro metu iki sesijos, o antrąjį kartą tarpines modulio užduotis galima perlaikyti per pirmąsias tris egzaminų sesijos savaites, sumokėjus nustatyto dydžio mokestį – 25 EUR.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Neišlaikytą per sesiją egzaminą galima perlaikyti vieną kartą nemokamai egzaminų sesijos metu (paprastai, antrą – trečią sesijos savaitę), o perlaikant antrąjį kartą, egzaminą galima perlaikyti iki sesijos pabaigos (paprastai, ketvirtą sesijos savaitę sumokėjus nustatyto dydžio mokestį – 35 EUR). Esant svarbioms priežastims, dekanas savo potvarkiu gali studentui šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki naujo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Dalyvaujant antrajame perlaikyme mokėti nereikia, jei studentas praleidęs ankstesnį atsiskaitymą dėl pateisinamų priežasčių, praneša fakulteto studijų centrui, o grįžęs į studijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia nedalyvavimą pagrindžiančiais dokumentais.

Pateisinamos praleistų užsiėmimų priežastys: liga, nelaimingas atsitikimas, artimųjų mirtis, trumpalaikė artimųjų slauga, dalyvavimas renginiuose, atstovaujant Kauno technologijos universitetą, lankant užsiėmimus individualiu grafiku, dėl kitų svarbių priežasčių.

Reglamentuojantys dokumentai – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai ir Studijų prorektoriaus potvarkis dėl praleistų akademinių užsiėmimų pateisinimo ir lankymo individualiu grafiku

Tai galutinio įvertinimo už modulį neturėjimas semestro pabaigoje, t. y. neatsiskaityti modulio tarpiniai atsiskaitymai, dėl ko studentas neprileidžiamas prie egzamino, arba neišlaikytas egzaminas.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Jeigu neatsiskaitytas tik egzaminas, jį galima laikyti eksternu artimiausią semestrą, kada modulis yra dėstomas. Kaina – 35 EUR. Galutinio atsiskaitymo eksternu pažymys yra prilyginamas modulio galutiniam pažymiui. Jei studentas modulio neatsiskaito per dvejus metus, modulį turi kartoti.

Jeigu nėra atsiskaityti visi modulio tarpiniai atsiskaitymai ir neįrašyta modulio įskaita, reikia kartoti visą modulį. Modulis automatiškai įtraukiamas į tą semestrą, kada jis yra dėstomas (kartojama tuomet, kai jis yra vedamas, dažniausiai kitais metais). Kaina – modulio kreditų kiekis * vieno kredito kaina.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Išankstiniai egzaminai galimi tik dėl Universitete nustatytų svarbių pateisinamų priežasčių*. Studentas, norėdamas laikyti išankstinius egzaminus iki sesijos pradžios, turi pateikti prašymą fakulteto studijų centrui ne vėliau kaip iki semestro ketvirto mėnesio 5 dienos.

Išankstinį egzaminą galima laikyti tik studijų prodekanui leidus, taip pat studentas turi būti teigiamais pažymiais atsiskaitęs visus modulyje numatytus tarpinius atsiskaitymus ir su modulio dėstytoju suderinus galimybę laikyti išankstinį galutinį atsiskaitymą.

*Pateisinamos išankstinių galutinių atsiskaitymų priežastys:

 1. Planuojamų dalinių studijų kitoje aukštojoje mokykloje, mokslinės stažuotės, praktikos ir kitos su studijomis susijusios veiklos, vykdomos pagal sutartį, užsienyje;
 2. Nėštumo ir gimdymo atostogų;
 3. Sveikatos sutrikimų ar planinio gydymo;
 4. Tarnybos Krašto apsaugos savanorių pajėgos;
 5. Dalyvavimo renginiuose, atstovaujant Universitetui;
 6. Pagrindinės egzaminų sesijos metu tą pačią dieną sutampant kelių studijų modulių galutiniams atsiskaitymams.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai ir KTU studijų prorektoriaus potvarkis dėl studijų modulių išankstinių galutinių atsiskaitymų

Pakartotinai atsiskaityti neleidžiama, jeigu studentas prieš tai bandė atsiskaityti nesąžiningai ir yra gavęs akademinę nuobaudą (griežtą papeikimą) arba sistemingai nedalyvavo užsiėmimuose ir yra gavęs akademinę nuobaudą dėl užsiėmimų nelankymo.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

 

Akademinių užsiėmimų lankomumas

Studentų dalyvavimas studijų tvarkaraštyje numatytuose studijų modulių laboratorinių darbų užsiėmimuose yra privalomas, o kituose akademinių užsiėmimų tipuose (teorinėse paskaitose, pratybose, išvykstamuosiuose vizituose, konsultaciniuose seminaruose ir kt.) yra privalomas pagal studijų modulį koordinuojančio dėstytojo nustatytus dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimus (reikalavimus dėstytojas turi pateikti per pirmą paskaitą).

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai 

Semestro ar egzaminų sesijos metu dėl Universitete nustatytų svarbių pateisinamų priežasčių negalintis dalyvauti modulio užsiėmime ir (arba) atsiskaityme, studentas (ar, jo pavedimu, kitas asmuo) privalo tą pačią dieną apie nedalyvavimą pranešti fakulteto studijų centrui, o grįžęs į studijas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas pateikti nedalyvavimą pagrindžiančius dokumentus AIS prašymų skiltyje „Praleistų užsiėmimų pateisinimas“.

Sistemingai modulio (-ių) užsiėmimuose nedalyvaujančiam studentui, fakulteto dekano sprendimu, gali būti skiriama akademinė nuobauda už užsiėmimų nelankymą arba studentas gali būti šalinamas iš Universiteto.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

 

Seniūnai

 • atstovauti akademinės grupės interesams susitikimuose su Universiteto ir fakulteto studentų atstovybėmis, Universiteto ir fakulteto administracija, apskritųjų stalų diskusijų metu ir fokus grupėse;
 • komunikuoti akademinei grupei gautą informaciją iš studentų atstovybės, Universiteto dėstytojų ir administracijos;
 • išlaikyti akreditavimo testą per artimiausią eilinį akreditavimą nuo tapimo Seniūnu datos.
 • laikytis Universiteto akademinės etikos kodekso ir skatina akademinės grupės akademinį sąžiningumą;
 • dalyvauti FSA ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje;
 • dalyvauti studentų atstovybės organizuojamuose Seniūnų mokymuose;
 • skatinti akademinę grupę individualiai užpildyti studijų modulių vertinimo anketas ir prieš fokus grupes bei apskrituosius stalus, surinkti akademinės grupės nuomonę akademiniais, socialiniais bei laisvalaikio klausimais;
 • skatinti ir suburti akademinę grupę dalyvauti Universiteto renginiuose;
 • skatinti neformalų akademinės grupės bendravimą, administruoti jį ir virtualioje erdvėje.

Reglamentuojantis dokumentas – KTU studentų akademinės grupės seniūno, jo pavaduotojo ir kontaktinio asmens skyrimo ir veiklos nuostatai

 • pabaigus studijas;
 • išėjus akademinių atostogų;
 • pakeitus studijų programą, formą, perėjus į tos pačios studijų programos kitą akademinę grupę;
 • nutraukus ar sustabdžius studijas;
 • laikinai išvykus į dalines studijas ar praktiką užsienyje arba ilgalaikę stažuotę;
 • paties prašymu;
 • gavus akademinę nuobaudą už akademinį nesąžiningumą ir (ar) nepažangumą;
 • sistemingai neatliekant Nuostatų III skyriuje aprašytų Seniūno pareigų arba VII skyriuje aprašytų kontaktinio asmens pareigų (visą veiklos procesą ir atliktas pareigas prižiūri FSA socialinių reikalų koordinatorius).

Reglamentuojantis dokumentas – KTU studentų akademinės grupės seniūno, jo pavaduotojo ir kontaktinio asmens skyrimo ir veiklos nuostatai

Akademinės grupės iniciatyva parašant prašymą, kurį pasirašo ne mažiau 2/3 akademinės grupės studentų ir pateikiant prašymą fakulteto studentų atstovybės pirmininkui.

Reglamentuojantis dokumentas – KTU studentų akademinės grupės seniūno, jo pavaduotojo ir kontaktinio asmens skyrimo ir veiklos nuostatai

 

Bendrabučiai

Universiteto studentui norint apsigyventi bendrabutyje reikia užpildyti rezervacijos formą puslapyje bendrabuciai.ktu.edu >> Rezervacija.

Kitų aukštųjų mokyklų studentai, norintys apsigyventi Universiteto bendrabutyje, turi kreiptis į Bendrabučių grupę rašydami užklausą el. p. bendrabuciai@ktu.lt.

Jeigu tu esi KTU studentas, tu turi prisijungti prie puslapio bendrabuciai.ktu.edu >> Rezervacija ir pasirinkti kitą kambarį.

Jeigu tu esi kitų aukštųjų mokyklų studentas, turi kreiptis į Apgyvendinimo centrą (Studentu g. 69, Studentų laisvalaikio centre, cokolinis 3 bendrabučio aukštas), ten reikės užpildyti prašymą ir atsiskaityti visus mokesčius.

Pereinant iš pigesnės vietos į brangesnę reikia sumokėti pradinio įnašo skirtumą. Taip pat, bendrabučių grupėje pasirašyti naują sutartį.

 

Stipendijos

Per einamąjį semestrą studentai gali gauti tik vieną iš skatinamųjų stipendijų, tačiau papildomai gali gauti neribotą skaičių vienkartinių ar kitų stipendijų.

Taip, studentui gali būti skiriama vienkartinė skatinamoji stipendija už aktyvią mokslo, sporto, kultūros, studentų projektų, Universiteto vardą garsinančią veiklą, prorektoriaus arba dekano, įgalioto rektoriaus, įsakymu.

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y., 299 € per mėnesį, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos apie valstybės skiriamas socialines stipendijas: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/socialines-stipendijos-5

Užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą:

 • stipendiją;
 • socialinę išmoką.

Studentai gali pretenduoti į abi paramos rūšis kiekvieną semestrą.

Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 149,5  Eur) per mėnesį.

Socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Teisę gauti paramą turi užsienio lietuviai, kurie yra:

 1. priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 2. paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

Daugiau informacijos apie valstybės skiriamą paramą užsienio lietuviams: http://vsf.lrv.lt/lt/administracines-paslaugos/parama-uzsienio-lietuviams-1

Valstybės remiamos paskolos teikiamos:

 • pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);
 • vientisųjų studijų studentams;
 • antrosios pakopos studentams (magistro studijos);
 • trečiosios pakopos studentams (doktorantūros studijos);
 • laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams (rezidentūra, studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti).

Studentai gali gauti:

 • paskolą studijų kainai sumokėti;
 • paskolą gyvenimo išlaidoms;
 • paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/valstybes-remiamos-paskolos-5

Tikslines išmokas (168 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal profesinių studijų programą;
 • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
 • pagal trumpųjų studijų programą.

Daugiau informacijos apie valstybės teikiamą paramą studentams, turintiems negalią: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/valstybes-remiamos-paskolos-5

Universiteto talento stipendijos kriterijai:

 • bendras ir paskutinio semestro studijų svertiniai vidurkiai – ne mažesni kaip 8 balai.
 • veikla, vykdyta paskutinį semestrą, garsinanti Universiteto vardą; publikuoti moksliniai straipsniai; dalyvavimas mokslinėse konferencijose, olimpiadose ir kt.
 • į stipendiją gali pretenduoti visi studentai, net ir neturintys papildomų veiklų ar straipsnių, išskyrus pirmos pakopos pirmo kurso studentus pirmą semestrą.

KTU AIS reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • dokumentus, įrodančius vieną arba kelias veiklas;
 • kitus, studento nuomone, svarbius dokumentus.

Universiteto talento stipendijos dydis yra 250 EUR per mėnesį.

Universiteto talento stipendijos datos:

 • Universiteto talento stipendijos skiriamos per pirmąsias keturias semestro savaites studijų prorektoriaus potvarkiu.
 • Universiteto talento stipendijos skiriamos du kartus per metus: pavasario ir rudens semestruose konkurso tvarka. (Rudens semestro metu stipendijos skiriamos spalio, lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais. Pavasario semestro metu stipendijos skiriamos kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais.)

Pirmakursio talento stipendijos dydis yra 150 EUR per mėnesį einamojo semestro laikotarpiu.

Pirmakursio talento stipendijos skyrimo laikotarpis yra spalio, lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais.

Pirmakursio talento stipendiją gali gauti pirmos studijų pakopos, pirmo kurso studentai, įstoję į „GIFTed“ talentų akademiją.

Ši stipendija skiriama Talentų akademijos „GIFTed“ nariams, išskyrus pirmo kurso studentus pirmąjį semestrą.

„GIFTed” stipendijos dydis yra 300 EUR per mėnesį.

Rudens semestro metu stipendijos skiriamos spalio, lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais. Pavasario semestro metu stipendijos skiriamos kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais.

Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos, skiriamos už nuolatinę (išskirtinę) Universitetą garsinančią veiklą.

Prašymus teikia studentų organizacijų vadovai/ Kultūros centro vadovas / Sporto centro direktorius / kiti Universiteto padalinių vadovai iki mėnesio 10 d.

Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos dydis yra iki 8 BSI (1 BSI = 46 EUR).

Vienkartinė skatinamoji stipendija skiriama už aktyvią mokslo, sporto, kultūros, studentų projektų, Universiteto vardą garsinančią veiklą, prorektoriaus arba dekano, įgalioto rektoriaus, įsakymu.

Prašymus teikia studentų organizacijų vadovai/ Kultūros centro vadovas / Sporto centro direktorius / kiti Universiteto padalinių vadovai.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos už aktyvią veiklą dydis yra iki 3 BSI (1 BSI = 40 EUR).

Vienkartinės tikslinės stipendijos skiriamos už tikslingą Universitetą reprezentuojančią veiklą:

 • dalyvavimą tarptautinėse ir (ar) nacionalinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, olimpiadose, projektuose ar kito pobūdžio renginiuose;
 • atstovavimą Universitetui tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose sporto, meno ir (arba) visuomeninių organizacijų konkursuose, suvažiavimuose ar kito pobūdžio renginiuose.

Prašymus teikia studentų organizacijų vadovai / Kultūros centro vadovas / Sporto centro direktorius / kiti Universiteto padalinių vadovai.

Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra iki 30 BSI per semestrą (1 BSI = 40 EUR).

 

Kita svarbi informacija

Studijų kainos arba jos dalies neturi grąžinti asmenys:

 • nutraukę pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas savo noru per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • studijas pradėję iki 2009 – 2010 studijų metų;
 • nutraukę studijas savo noru ar buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos iki 2010 m. vasario 1 dienos.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Pažymą galima užsisakyti AIS >> Studijos >> Pažymų užsakymas. Kai pažyma yra paruošta, studentas informuojamas per ktu.edu paštą. Pažymą reikia pasiimti iš fakulteto studijų centro.

Daugiau informacijos galima rasti čia arba čia.

Dėstytojas per pirmąją įvadinę paskaitą studentams turi pristatyti – modulio programą, tikslus, laukiamus studijų rezultatus, informuoja apie modulio rezultatų vertinimo tvarką ir vertinimo struktūrą (atsiskaitymų procentines dedamąsias), vertinimo kriterijus ir studentų dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimus, konsultacijų laiką.

Reglamentuojantis dokumentas – Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai

Dėstytojų kontaktus galima rasti – ktu.edu >> kontaktai >> kontaktų paieška.

 • Darbuotojai aptarnaujami tik su galiojančiais darbuotojo, klausytojo, skaitytojo ar Lietuvos studento pažymėjimais (toliau – LSP);
 • Universiteto studentai aptarnaujami pateikus galiojantį LSP ar pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • Kitų aukštųjų mokyklų studentai bei kiti asmenys registruojami Bibliotekos abonementuose, pateikę pasą ar asmens tapatybės kortelę ir sumokėję Universiteto nustatytą mokestį gauna skaitytojo pažymėjimą vieneriems metams.

Pametus bibliotekos knygą, reikia ją pakeisti tokia pat arba lygiaverte knyga, pasirenkant iš bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo. Prieš perkant knygą, reikėtų pasikonsultuoti su ta biblioteka, iš kurios knyga buvo skolinta.